Choose the best answer for the following sentence:

____________ young volunteers do the work, such as: cleaning up the houses, doing the shopping and cooking meals for the sick and old people?

 

A.

Does            

B.

 Do             

C.

Did              

D.

To do

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...