Choose the best answer for the following sentence:

__________________ tells me you’ve got ___________________ bad news for me.
 

A.

Somehow - some                 

B.

Something - any
 

C.

Some - any                 

D.

Something - some

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Something - some

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...