Choose the best answer for the following sentence:

___________________ of students taking TOEFL is increasing.
 

A.

The number of                

B.

The amount of
 

C.

The great deal of                

D.

Many

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The number of 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...