Choose the best answer for the following sentence:

___________________ of students taking TOEFL is increasing.
 

A.

The number of                

B.

The amount of
 

C.

The great deal of                

D.

Many

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...