Choose the best answer for the following sentence:

____________________ are helping the old man look for his missing grandson.
 

A.

The police                

B.

The polices
 

C.

Policemans                

D.

Both of policemen

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The police

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...