Choose the best answer for the following sentence:

____________________ are helping the old man look for his missing grandson.
 

A.

The police                

B.

The polices
 

C.

Policemans                

D.

Both of policemen

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...