Choose the best answer for the following sentence:

_______________ to rain before you woke up this morning?
 

A.

Did it begin          

B.

Has it begun
  

C.

Had it begun            

D.

Would it begin

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Had it begun

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...