Choose the best answer for the following sentence:

______________ while Joan was doing the housework.

A.

The phone rang suddenly

B.

The phone was ringing suddenly

C.

The phone had rung suddenly

D.

The phone has been ringing suddenly

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The phone rang suddenly

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...