Choose the best answer for the following sentence:

_____________ , she didn’t pass the final test. ‘
 

A.

Even though the fact that she worked hard

B.

Despite the fact that she worked hard

C.

In spite of she worked hard

D.

Although having worked hard

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Despite the fact that she worked hard

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...