Choose the best answer for the following sentence:

____________ turned out to be true.

A.

Everything she had told us

B.

Everything where she told us

C.

Everything she had told us which

D.

That everything she told us

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...