Choose the best answer for the following sentence:

_________ they leave before supper or do they have time to stay until my friends come?
 

A.

Must  

B.

Might 

C.

May 

D.

Should

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Must

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...