Choose the best answer for the following sentence:

_________ a contest requires a good preparation.

 

A.

Organize                  

B.

Having organized            

C.

Organizing                   

D.

Organized

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Organizing

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...