Choose the best answer for the following sentence:

- ________________?

- Classical music.

 

A.

How often do you go to the concert

B.

What kind of music do you like best

C.

Which musical instrument can you play

D.

Who is playing the guitar?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

What kind of music do you like best

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...