Choose the best answer for the following sentence:

- ________________ from here to Hawaii?

- I do not know exactly, but it takes three hours if you go by plane.

A.

How much is it                      

B.

How many distances is it

C.

How long is it                  

D.

How far is it

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...