Choose the best answer for the following sentence:

    She _______ a sort of breakdown some years ago, and since then she ______ very shy.

 

A.

has had / was           

B.

had / has been            

C.

 has / is                       

D.

was having / will be

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had / has been 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...