Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Nam worked hard, so he fell ill.

A.

If he had worked hard, he would fall ill.

B.

If he had worked hard he would have fallen ill.

C.

If he had not worked hard, he would not have fallen ill.

D.

Unless he worked hard he would have fallen ill.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

If he had not worked hard, he would not have fallen ill.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...