Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Many plants are in danger of extinction, and so are animal species.

A.

Many plants are in danger of extinction, and animal species as well.

B.

Many plants and animal species are in danger of extinction.

C.

Many plants are in danger of extinction, and animal species, too.

D.

Many plants are in danger of extinction, and neither are animal species.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Many plants and animal species are in danger of extinction.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...