Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Although this species is in danger, they don’t classify it as endangered.

A.

Despite this species is in danger, they don’t classify it as endangered.

B.

When this species is in danger, they don’t classify it as endangered.

C.

Because this species is in danger, they don’t classify it as endangered.

D.

This species is in danger, but they don’t classify it as endangered.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

This species is in danger, but they don’t classify it as endangered.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...