Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

He offered to help her with the heavy suitcase, which was kind.

A.

The suitcase which he offered her which was kind.

B.

It was kind of him to offer to help her with the suitcase.

C.

He offered to help her but the suitcase was to heavy.

D.

It was kind of her to have him help with the suitcase.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

It was kind of him to offer to help her with the suitcase.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...