Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Nam went to Hanoi, and so did his parents.

A.

His parents went to Hanoi as well.

B.

His parents went to Hanoi too.

C.

Nam and his parents went to Hanoi.

D.

Nam or his parents went to Hanoi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nam and his parents went to Hanoi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...