Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Although he was young he could solve this problem easily.

A.

Despite the fact he was young he could solve this problem easily.

B.

Despite he was young he could solve this problem easily.

C.

Although he was young, but he could solve this problem easily.

D.

However he was young, he could solve this problem easily.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...