Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

The captain to his men, "Abandon the ship immediately!"

A.

The captain invited his men to abandon the ship immediately.

B.

The captain suggested his men abandon the ship immediately.

C.

The captain ordered his men to abandon the ship immediately.

D.

The captain requested his men to abandon the ship immediately.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...