Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Why don’t you go out for a picnic with him?

A.

If I were you, I would go out for a picnic with him.

B.

Do you want to go out for a picnic with him?

C.

I want to ask you why you don’t want to go out for a picnic with him.

D.

I’d like to know the reason why you don’t want go out for a picnic with him.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...