Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Why don’t you go out for a picnic with him?

A.

If I were you, I would go out for a picnic with him.

B.

Do you want to go out for a picnic with him?

C.

I want to ask you why you don’t want to go out for a picnic with him.

D.

I’d like to know the reason why you don’t want go out for a picnic with him.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If I were you, I would go out for a picnic with him.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...