Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

If you need help, please stay on the line until an operator answers.

A.

For help, wait for an operator to answer.

B.

When the operator answers please stay on the line.

C.

For help, say to the operator.

D.

The line has an operator to wait for your help.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

For help, wait for an operator to answer.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...