Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

I have to hurry to he online before 9.00 this morning.

A.

If I don’t hurry I cannot be online before 9.00 this morning.

B.

I hurry because I want to be online before 9.00 this morning.

C.

Although I hurry I cannot be online before 9.00 this morning.

D.

When I am online before 9.00 this morning I have to hurry.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I hurry because I want to be online before 9.00 this morning.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...