Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

Unless you measure with the greatest accuracy, the door won’t fit and we’ll have trouble with it.

A.

The door won’t fit and cause us into trouble unless you don’t measure it the most accurately.

B.

If the door won’t fit and cause us into trouble, please measure it with the greatest accuracy.

C.

The door won't fit and cause us into trouble if you don’t measure it the most accurately.

D.

Unless the door won’t fit and cause us into trouble, measure it with the greatest accuracy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The door won't fit and cause us into trouble if you don’t measure it the most accurately.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...