Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He spent all his money. He even borrowed some from me.

A.

He spent all his money but he never borrow some from me.

B.

He not only spent all his money but also borrowed some from me.

C.

He neither spent all his money nor borrowed some from me.

D.

He either spent all his money or borrowed some from me.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

He not only spent all his money but also borrowed some from me.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...