Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

We're going to visit our grandparents on Saturday.

A.

It is we are going to visit our grandparents on Saturday.

B.

It is we that are going to visit our grandparents on Saturday.

C.

It is our grandparents that we’re going to visit on Saturday.

D.

It is on Saturday that we’re going to visit our grandparents.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

It is we are going to visit our grandparents on Saturday.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...