Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

We didn’t find it easy to find her house.
 

A.

We thought finding her house was difficult, but we were wrong.

B.

We didn’t think finding her house was so easy as it.

C.

We had difficulty finding her house.

D.

We got difficulty to find her house.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...