Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He is happy because he is going to see her.

A.

He saw her and then he was happy.

B.

He is happy and so he is going to see her.

C.

He saw her, and after that he was not happy.

D.

He is going to see her, so he is happy.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...