Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He prefers typing to writing by hand.

A.

He doesn't like to write by hand at ail.

B.

He likes typing better.

C.

He'd rather type than write by hand.

D.

He doesn't like typing.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

He'd rather type than write by hand.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...