Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Leave early or we won't catch the last bus.

A.

If we leave early, we won’t catch the last bus.

B.

We'll catch the last bus when we leave early.

C.

Unless we leave early, we won't catch the last bus.

D.

We'll catch the last bus as soon we leave early.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Unless we leave early, we won't catch the last bus.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...