Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I'll break a promise if I tell you her name.

A.

I don't know her name, so I can’t promise to tell you.

B.

If I make a promise, I won't tell you her name.

C.

I've made a promise not tell you her name.

D.

I'll tell you her name, because I didn't promise not to.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...