Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I'll break a promise if I tell you her name.

A.

I don't know her name, so I can’t promise to tell you.

B.

If I make a promise, I won't tell you her name.

C.

I've made a promise not tell you her name.

D.

I'll tell you her name, because I didn't promise not to.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I've made a promise not tell you her name.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...