Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They have not finally decided on whether to adopt a new project.

A.

The adopting of a new project has been decided on finally.

B.

No final decision has been made on whether to adopt the new project.

C.

Adopting a new project or not has finally been decided on.

D.

Finally, the new project has been decided to stop finally.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

No final decision has been made on whether to adopt the new project.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...