Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

His daughter continued to cry until he was out of sight.

A.

His daughter continued to cry because he was nowhere to be seen.

B.

He made his daughter cry a lot.

C.

She could not help crying because of her father.

D.

His daughter continued to cry until he could not be seen any longer.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

His daughter continued to cry until he could not be seen any longer.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...