Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Alfred Nobel invented dynamite.

A.

It was Alfred Nobel that dynamite was invented.

B.

It was Alfred Nobel that was invented dynamite.

C.

It was dynamite that was invented by Alfred Nobel.

D.

It was dynamite that Alfred Nobel was invented.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It was dynamite that was invented by Alfred Nobel.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...