Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

One of the reasons why John left for the city was that he wanted to find a good job.

A.

John left for the city partly because he wanted to find a good job.

B.

John wanted to find a good job since he left for the city.

C.

John wanted to find a good job, that the reason why he left for the city.

D.

Due to he wanted to find a good job, John left for the city.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

John left for the city partly because he wanted to find a good job.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...