Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Jeff missed his first day of class due to the fact that he had overslept for several hours.

A.

Despite the fact that having overslept for several hours, Jeff missed his first day of class.

B.

 Having overslept for several hours, Jeff missed his first day of class.

C.

If Jeff did not oversleep for several hours, he would not miss his first day of class.

D.

Jeff had overslept for several hours to miss his first day of class.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Having overslept for several hours, Jeff missed his first day of class.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...