Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

You can send the report by fax or you can send it by email.

A.

You can send the report neither by fax nor by email.

B.

You can send the report either by fax nor by email.

C.

You can send the report either by fax or by email.

D.

You can send the report by no means.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

You can send the report either by fax or by email.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...