Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I cannot play any sports and I cannot play any musical instruments, either.

A.

I cannot play either sports or musical instruments.

B.

I can play either sports or musical instruments.

C.

I can play neither sports nor musical instruments.

D.

I cannot play neither sports nor musical instruments.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...