Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

My mother bought the food this morning. It is very fresh.

A.

The food my mother bought this morning very fresh.

B.

The food bought by my mother this morning is very fresh.

C.

The food is very fresh which my mother bought this morning.

D.

My mother bought the food this morning when it is fresh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...