Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

''You had better not cross the forest at night,'' Peter said.

 

A.

Peter advised me to cross the forest at night.

 

B.

Peter warned me not to cross the forest at night.

 

C.

Peter wanted me to cross the forest at night with him.

 

D.

Peter suggested that I cross the forest at night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Peter warned me not to cross the forest at night.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...