Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The last time I visited the museum was a year ago.

 

 

A.

I visited the museum a year ago and I will never return.

 

B.

I have visited the museum many times for a year.

C.

I have not been to the museum for a year.

 

D.

It was a year ago I would visit the museum the last time.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...