Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Who do these skis belong to?

A.

Whom do these skis belong?

B.

Who buys these skis?

C.

Whose skis are these?

D.

Which skis are these?

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Whose skis are these?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...