Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Why didn’t you switch off the light before leaving the room?

A.

You should switch off the light before leaving the room.

B.

You had switched off the light before leaving the room.

C.

You should have switched off the light before leaving the room.

D.

You could have switched off the light before leaving the room.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...