Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

John said, “You’d better not lend them any money, Mary.”

A.

John said Mary not to lend them any money.

B.

John said to Mary not lend them any money.

C.

John advised Mary should not lend them any money.

D.

John advised Mary not to lend them any money.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

John advised Mary not to lend them any money.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...