Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I’ll give him your message. He will phone.

A.

I’ll give him your message as soon as he phones.

B.

I'll give him your message as soon as he will phone.

C.

I give him your message as soon as he phones.

D.

I give him your message as soon as he will phone.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I’ll give him your message as soon as he phones.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...