Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The noise next door did not stop until after midnight.

A.

The noise next door didn’t stop during midnight.

B.

The noise next door stopped after midnight.

C.

The noise next door didn’t stop after midnight.

D.

The noise next door didn’t stop at midnight.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...