Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He had hardly left the office when the phone rang.

A.

No sooner had he left the office than the phone rang.

B.

No sooner he had left the office than the phone rang.

C.

No sooner he had left the office when the phone rang.

D.

No sooner he did leave the office than the phone rang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

No sooner had he left the office than the phone rang.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...