Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She wanted to avoid an argument, so she said nothing.

A.

She didn’t say a word to avoid an argument.

B.

She avoided an argument because she said nothing.

C.

If she said nothing, she wanted to avoid an argument.

D.

She had nothing to say to avoid an argument.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

She didn’t say a word to avoid an argument.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...