Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I found it difficult to communicate in English.

A.

I had no difficulty communicating in English.

B.

I didn’t like to communicate in English.

C.

I was not used to communicating in English.

D.

I preferred communicating in English.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...