Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He last had his eyes tested ten months ago.

A.

He has not had his eyes tested for ten months.

B.

He had tested his eyes ten months before.

C.

He had not tested his eyes for ten months then.

D.

 He didn’t have any tests on his eyes in ten months.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...